Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för vår publika webbplats och tjänster (”tjänster”) och regleras av Sveriges lagar. För återförsäljarspecifika tjänster som t.ex. vår DealerWeb och andra tjänster som tillhandahålls kan andra villkor gälla.

Observera att dessa användarvillkor ibland kan förändras. Eventuella ändringar publiceras på den här sidan.

 

Godkännande av villkoren

Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor. Om du använder våra tjänster å ett företags vägnar, godkänner detta företag villkoren. Du måste följa alla regler som visas inom ramen för tjänsterna.

 

Använda våra tjänster

Du får inte störa våra tjänster eller försöka få åtkomst till dem på annat sätt än via användargränssnittet och i enlighet med våra anvisningar. Du får endast använda våra tjänster i den omfattning som lagen medger det.

Användning av våra tjänster innebär inte att du övertar ägande av några intellektuella rättigheter i förhållande till våra tjänster eller det innehåll du får tillgång till. Du får inte använda innehåll från våra tjänster om du inte har fått tillstånd från ägaren eller om lagen ger dig tillåtelse att göra det. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda varumärken eller logotyper som används inom ramen för våra tjänster. Du får inte ta bort, dölja eller förändra någon juridisk information som visas i eller tillsammans med våra tjänster.

Våra tjänster visar även innehåll som inte ägs av Autoadapt. Den part som tillhandahåller denna information bär det fulla ansvaret för den.

 

Sekretess

Autoadapts sekretesspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi kan använda sådana data i enlighet med vår sekretesspolicy.

 

Ansvarsbegränsning

Bortsett från vad som uttryckligen sägs i dessa villkor eller kompletterande villkor ger varken Autoadapt eller företagets distributörer några specifika löften om tjänsterna. Vi förpliktar oss exempelvis inte rörande innehållet i tjänsterna, de specifika funktionerna hos de produkter eller lösningar som beskrivs eller deras tillförlitlighet, tillgänglighet eller förmåga att motsvara dina behov. Trots att vi gör vårt yttersta för att se till att den information, de specifikationer och annat innehåll som presenteras på vår webbplats, i andra tjänster, i dokument och filmer är korrekt, är vi inte ansvariga för eventuella fel eller uppdateringar som ännu inte har publicerats via våra tjänster. För att få uppdaterad information ska du alltid ta kontakt med Autoadapt eller en av våra auktoriserade återförsäljare. 

 

Konto, lösenord och säkerhet

Om någon av tjänsterna kräver att du registrerar ett konto, måste du slutföra registreringen genom att uppge giltig, fullständig och korrekt information i det aktuella registreringsformuläret. Du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord och konto hemligt. Vidare är du helt ansvarig för alla aktiviteter som sker inom ramen för ditt konto. Du förpliktar dig att omedelbart underrätta Autoadapt om obehörig användning av ditt konto eller eventuella säkerhetshot. Autoadapt ansvarar inte för eventuella förluster som kan orsakas av att någon fått tillgång till ditt lösenord eller konto, antingen med eller utan din kännedom. Du får inte använda någon annans konto, såvida inte kontoinnehavaren tillåter det.

 

Material som skickas till Autoadapt eller som publiceras på någon av Autoadapts webbplatser

Autoadapt gör inte anspråk på ägande av material som du sänder till Autoadapt (inklusive feedback och förslag) eller publicerar, överför, matar in eller tillhandahåller för någon av tjänsterna eller relaterade tjänster för en allmän publik eller för medlemmar i en publik eller privat gemenskap (”bidrag”). Genom att publicera, överföra, mata in, tillhandahålla eller sända (”publicering”) ditt bidrag ger du Autoadapt, dess dotterbolag och nödvändiga innehavare av underlicenser rätt att använda ditt bidrag inom ramen för deras Internetverksamhet (inklusive och utan begränsning Autoadapts alla tjänster), inklusive och utan begränsning licensrättigheter att kopiera, distribuera, överföra, förevisa offentligt, utföra offentligt, reproducera, redigera, översätta och omformatera ditt bidrag, publicera ditt namn i anslutning till bidraget och rätten att underlicensiera sådana rättigheter till valfri leverantör av tjänsterna.

Ingen kompensation kommer att betalas i fråga om användning av ditt bidrag på angivet sätt. Autoadapt har ingen skyldighet att publicera eller använda något av dina eventuella bidrag och får efter eget gottfinnande när som helst ta bort valfria bidrag.

Genom att publicera ett bidrag garanterar och hävdar du att du äger eller på annat sätt bestämmer över rätten till ditt bidrag på det sätt som beskrivs i dessa användarvillkor inklusive och utan begränsning alla rättigheter som behövs för att du ska kunna tillhandahålla, publicera, överföra, mata in eller skicka bidragen.

Vid sidan av den garanti och framställan som definieras ovan godkänner och hävdar du, genom att publicera ett bidrag som innehåller bilder, fotografier eller annat material som är delvis eller helt grafiskt på annat sätt (”bilder”) att (a) du är innehavare av upphovsrätten till dessa bilder eller att innehavaren av upphovsrätten till dessa bilder har gett dig tillstånd att använda dessa bilder eller annat innehåll och/eller bilder som ingår i sådana bilder på tillbörligt sätt och i tillbörligt syfte och som är förenligt med dessa användarvillkor och tjänsterna, (b) du har de rättigheter som krävs för att tillhandahålla licenser och underlicenser enligt beskrivningen i dessa användarvillkor och (c) att i förekommande fall alla personer som avbildas på sådana bilder har gett tillstånd till att bilderna används på det sätt som fastställs i dessa användarvillkor, inklusive (men utan att begränsas därav) t.ex. distribution, offentlig visning och reproduktion av sådana bilder. Genom att publicera bilder ger du (a) alla medlemmar i din privata gemenskap (alla som har tillgång till bilder i en dylik privat gemenskap) och/eller (b) den stora allmänheten (alla som har tillgång till bilder någonstans inom tjänsterna utanför privata gemenskaper) tillåtelse att använda dina bilder inom ramen, på det sätt som fastställs i dessa användarvillkor, för användning av någon av tjänsterna (inklusive t.ex., men utan att begränsas därav, att göra utskrifter och gåvor som innehåller dylika bilder) och inklusive, utan begränsning, en icke-exklusiv, global, avgiftsfri licens att: kopiera, distribuera, överföra, förevisa offentligt, reproducera, redigera, översätta och omformatera dina bilder utan hänvisning till ditt namn och rätten att underlicensiera sådana rättigheter till valfria leverantörer av tjänsterna. De licenser för en bild som tilldelas i de ovanstående meningarna avslutas när du har tagit bort dylika bilder helt från tjänsterna, förutsatt att denna avslutning inte ska påverka några licenser som har tilldelats inom ramen för sådana bilder innan du har tagit bort sådana bilder helt. Ingen kompensation utbetalas vid användning av dina bilder.

 

Länkar till webbplatser för tredje part

Via länkar kan du lämna Autoadapts webbplats. Länkade webbplatser ligger utanför Autoadapts kontroll och Autoadapt ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser eller eventuella länkar på en länkad webbplats. Vi tillhandahåller dessa länkar som en förmån för användaren utan att Autoadapt går i god för innehållet.

 

Information om upphovsrätt

© 2013 Autoadapt AB. Med ensamrätt.

 

Varumärken

Namn på Autoadapts produkter, tjänster och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Autoadapt AB eller dess dotterbolag. Varumärken för agenturers produkter är egendom för respektive ägare. I den mån ett namn eller en logotyp inte anges innebär detta inte att Autoadapt AB eller dess dotterbolag frånsäger sig någon eller all rätt till den intellektuella egendomen som har etablerats för något av produkt- eller tjänstenamnen eller logotyperna.